כאשר אנו מוכרים נייר ערך בהפסד, הוא מעניק לנו הגנה מתשלום מס עתידי ביחס ישר לסכום המס שהיינו אמורים לשלם אם היינו מרוויחים את אותו סכום בדיוק. כאשר הסכום של עלות הרכישה עולה על ערך התמורה שהתקבל בגין מכירתו מדובר בהפסד הון. הפסד הון ניתן לקיזוז מרווח הון ובלבד שהפסד הון שנוצר ממכירת נכס בחו"ל יקוזז תחילה כנגד רווח הון שהופק גם הוא בחו"ל.

הפסד הון מניירות ערך שהופק במהלך השנה ניתן לקזז גם כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד ששולמו באותה השנה ומאותו נייר הערך(או מניירות ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או דיבידנד אינו עולה על 25%).

חישוב הקיזוז נעשה על בסיס שנתי. הפסד שנוצר במהלך השנה יאפשר קיזוז מס אוטומטי עד סוף השנה. במידה ונוצרו הפסדים במהלך שנת המס אשר לא קוזזו כנגד רווחים באותה שנת מס כאמור, יועברו ההפסדים לשנים הבאות רק במידה והיחיד יגיש לרשויות המס דוח שנתי לשנה בה נוצרו ההפסדים, וכן לכל שנה שלאחר מכן וזאת עד לניצול מלוא ההפסד המועבר.

קיים קיזוז מלא בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים ואין הפרדה בין ניירות מסוגים שונים (לדוגמה רווח ממניה בחו"ל מתקזז עם הפסד אג"ח הנסחרת בתל אביב)

בהתאם לסעיף 92 (ב), הפסד הון מועבר יקוזז ככל הפסד הון אחר, היינו שיותר בקיזוז מכל רווח הון בלבד (אין אפשרות לקזז את ההפסד המועבר מהכנסות מריבית/דיבידנד על ניירות ערך, כפי שניתן לעשות עם הפסד שוטף).

יצויין כי עמדת רשות המיסים היא שיש בתחילה לקזז את הפסדי ההון כנגד רווחי ההון, ורק לאחר מכן כנגד דיבידנד וריבית.

חישוב על פי FIFO) First In First Out) – מתרחש כאשר רכשנו פוזיציה בנייר ערך באמצעות מספר רכישות נפרדות אך מכרנו רק חלק מהפוזיציה על אותו נייר. לצורך מס, הניירות שיימכרו הם אלה שנרכשו ראשונים ואין רלוונטיות לשער העלות הממוצע של הנייר.

הפסדים נלקחים בחשבון לצורך קיזוז רווחים רק במידה והם מומשו, כלומר ירידת ערך של נייר ערך מתחת למחיר הרכישה כשלעצמה אינה נחשבת להפסד לצורך מס. לכן עלינו לשקול בשנה שבה מכרנו ניירות ברווח, למכור ניירות ערך שנצברו בהם הפסדים.

קיזוז הפסדי הון מניירות ערך-הלכה למעשה

קיזוז הפסדי הון מניירות ערך מבוצע בבנקים בהתאם לכללים הבאים:

עד סוף שנת 2011 הבנקים פעלו לפי הכללים הבאים: אם לאחר הקיזוזים שבוצעו במהלך החודש הסתיים החודש ברווח המס שנוכה במקור (לאחר הקיזוז) הועבר לשלטונות המס, ולא ניתן היה להחזיר את המס כנגד הפסד הון שיווצר לאחר אותו חודש. כלומר, מס שנוכה במקור מרווחים מניירות ערך הוחזר ללקוח רק אם ללקוח נוצרו הפסדי הון במועד מאוחר יותר באותו החודש.

אולם, החל מתאריך 1.1.2012 הבנקים פועלים בהתאם לכללים הבאים:  ניתן לקזז רווחים מניירות ערך ומעסקאות עתידיות כנגד הפסדי הון במהלך שנת המס, גם כאשר הרווחים נוצרו בחודשים שקדמו להפסדים. המשמעות היא שרווחים שנצברו ללקוח בתום החודש לא יאופסו בקופת הקיזוזים אלא יקוזזו כנגד הפסדים שיווצרו ללקוח במהלך כל השנה ויבוצע החזר מס.

נישום המעוניין לקזז הפסדים שנוצרו בשנה מסוימת כנגד רווחים שיווצרו בשנים מאוחרות יותר, יכול לפנות לרשויות המס לצורך התחשבנות, ובלבד שהגיש דו"ח לגבי השנה שבה נוצרו ההפסדים.

המלצות

קיימות אפשרויות רבות ומגוונות לקיזוז ההפסדים אשר נוצרו בשוק ההון, כמפורט להלן:

א: במידה ולנישום היו ריווחים במהלך השנה ואשר בגינו שולם מס באמצעות ניכוי במקור על ידי בשיעור של 20% מהרווחים, וקיימים גם הפסדים אשר ניתן לקזז כנגד אותם רווחים, יש להגיש דוח שנתי לפקיד השומה בשל אותה שנה ולדרוש בחזרה את המס אשר נוכה במקור.

ב: במידה וצפויים רווחים על ניירות ערך מסוימים העומדים בפני מימוש, או שהנישום צפוי לקבל ריבית מניירות הערך, וקיימים הפסדים לקיזוז כנגד אותם רווחים, יש לפנות לפקיד השומה על מנת לקבל פטור מניכוי במקור על הרווחים מניירות הערך שעתידים להיות ממומשים ברווח.

ג: היות וניתן לקזז הפסדים מניירות ערך כנגד רווחי הון, ובכלל זה שבח ממכירת מקרקעין, יש לשקול מימוש נכסים והשקעות בשנת המס בריווח, ולקזז את ההפסדים מרווחי המימוש.

ד: יש לשקול לממש את ההפסדים עד סוף השנה, אף באם לא צפוי להם ניצול באותה שנת מס, שכן ניתן להעביר הפסדים לקיזוז מרווחים בשנים הבאות ללא הגבלת זמן.

ה: במידה ויש לנישום חשבונות ניירות ערך בכמה בנקים, יש לפנות לפקיד השומה ולבקש אישור פטור מניכוי במקור או מס מופחת לפי חשבון הקיזוז.

 

* אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: