היבטי מיסוי בתיק השקעות מהווים חלק בלתי נפרד מהידע הנדרש לניהול תיק השקעות ומסחר בבורסה. הבנה בסיסית של שיטת הגביה והקפדה על מספר כללים תאפשר תשואה מיטבית של תיק ההשקעות.

אי שם בשלהי 2003  נכנסה לתוקף הרפורמה במיסוי שוק ההון אשרה ביטלה את שיעורי המיסוי אשר היו נוהגים עד אז, והחלה בשיטת מיסוי חדשה תוך כדי הטלת מס על רווחים פרטיים בבורסה ובשוק ההון בישראל. אותה רפורמה הטילה לראשונה מס על רווחי הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה ונקבע שיעור מס מופחת לרווח הון שעמד על 20% עד לשנת 2011 ו- 25% משנת 2012.

החל מה- 1/1/2012, כחלק מיישום מסקנות ועדת טרכטנברג, הועלה שיעור המס על רווחים בשוק ההון ל:

25% מס – על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך ישראלים או זרים. המס הוא על הרווח הריאלי (לאחר שקלול מדד המחירים לצרכן).ניירות ערך רלוונטיים: מניות, אג"ח צמוד ממשלתי או קונצרני, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות.

15% מס – על רווחי הון ותשלומים מניירות שקליים. המס הוא על הרווח הנומינאלי (כלומר, ללא קשר למדד המחירים לצרכן).ניירות ערך רלוונטיים: מק"מ, גילון – אגרת חוב ממשלתית בריבית משתנה, עו"ש, פק"מ, אג"ח שקלי ממשלתי (שחר/ממשלתי שקלי) או קונצרני שקלי.

שיעור המס על רווח הנוצר כתוצאה מאחזקה במטבע זר – 0% (לא כולל מסחר FX).

עיתוי אירוע המס

בעת מכירה, קבלת תשלום, פדיון או פקיעה.

במצב בו קיים בחשבון נייר ערך שהניב רווח אך לא נמכר או נפדה, לא ישולם כל מס בגין הרווח, עד לקיומו של אירוע מס.

הדבר מתייחס ליחיד תושב ישראל אשר אופי הפעילות שלו אינה בעלת אופי עסקי. כאשר אופי הפעילות לובש צורה עסקית לחגיגה יצטרפו מס הכנסה, ביטוח לאומי ודמי בריאות העשויים להגיע, במצטבר, עד לשיעורי מס של 50%.

ליחיד אשר סכום ההכנסה שלו עולה על 810,720 ₪ יתווסף 'מס יסף' בשיעור של 2%.

העקרונות במיסוי שוק ההון הינו שאין מדרגות מס כמו במס הכנסה, כמו כן ניתן לקזז הפסדים מרווחים וכן אירוע מס להכרה ברווח או הפסד יוכר רק כאשר תתבצע המכירה, כל עוד רווח או הפסד אינם ממומשים בניירות הערך הם גם אינם מוכרים לצורכי מס.

חישוב מס על הכנסות מרווח הון

כאמור, המס מחושב על הרווח בלבד.

רווח ריאלי – בניירות ערך ישראלים, להוציא אג"ח שקלי, המס מחושב על הרווח, בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן בתקופת החזקת הנייר.

רווח נומינאלי  – הרווח מהעסקה ללא קשר למדד המחירים לצרכן או למדד אחר.

בסיס החישוב לרווח ריאלי בניירות ערך זרים הוא שער המטבע של העסקה ולא מדד המחירים לצרכן.

רווח הון מוגדל כהפרש ביו מחיר המכירה של נייר הערך לבין עלות הרכישה שלו. המס אשר מוטל על ניירות הערך מחושב על רווח ההון הראלי. משמע הרווח אשר מותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן הידוע ביום הרכישה ועד למדד הידוע ביום המכירה.

כאשר מדובר בנייר ערך הנקוב במטבע חוץ, או צמוד למטבע חוץ בידי יחיד, יראו את שער המטבע כמדד, כך שרווח ההון הריאלי יהיה שווה לרווח במטבע החוץ שבו נסחר נייר הערך, כשהוא מומר לשקלים על פי שער החליפין ביום המכירה.

כאשר נייר ערך נרכש במספר עסקאות, עלות הרכישה הינה העלות הממוצעת שנצברה ליחידת ע.נ. כפול מספר היחידות הנמכר.

שיעור המס על רווח ההון הריאלי הוא 25% למי שאינו בעל מניות מהותי, ו30% לבעל מניות מהותי.

רווח הון ממכירת איגרת חוב, נייר ערך מסחרי מלווה או הלוואה שאינם צמודים למדד, יחויב בשיעור מס של 15%, או 20% לבעל מניות מהותי.

 

שיטת המיסוי מבדילה בין משקיע יחיד לבין חברה, כמו כן, החוק מבחין בין משקיע יחיד שהינו בעל מניות מנותי, משמע כזה אשר מחזיק ב-10% או יותר מאמצעי השליטה בחברה, לבין משקיע יחיד שאינו בעל מניות מהותי.

רווחי הון מניירות ערך סחירים בבורסה שנמכרו בשנת 2016 חייבים במס בשיעור של עד 25%. במכירת ני"ע של חברה בידי מי שהיה "בעל מניות מהותי" בעת המכירה או בשנה שקדמה לה, רווח ההון הראלי עליהם יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 30%.

המס בעבור הכנסות מדיבידנד

כאשר החברה רוצה לחלק את רווחיה, בתנאי כי היא עומדת במבחני החלוקה, זה נקרא דיבידנד. הדיבידנד מחולק לבעלי המניות באופן יחסי לשיעור ההחזקה שלהם.

המס המוטל על יחיד המקבל דיבידנד הינו בשיעור של 25% בהינתן כי היחיד אינו בעל מניות מהותי (מחזיק במישרין\עקיפין 10% לפחות מאמצעי השליטה בחברה) , אחרת שיעור המס על הדיבידנד יעמוד על 30%.

שיעורי המס לפי ני``ע

להלן שיעורי המס על רווחי הון על פי ני"ע השונים, בהתייחס לשינויי החוק ושיעורי המס שחלו במשך השנים.

ניירות ערך ישראלים:

סוג ני"ע אופי ההכנסה שיעור המס עד 31.12.2005 שיעור המס החל מ-1.1.2006 שיעור המס החל מ-1.1.2012
מניות רווח הון 15% 20% 25%
דיבידנד 25% 20% 25%
אופציות רווח הון 15% 20% 25%
דיבידנד 25% 20% 25%
קרנות נאמנות רווח הון 15% 20% 25%
תעודות סל רווח הון 15% 20% 25%
אג"ח סחיר שהונפק לפני ה-8.5.2000 רווח הון אין אין אין
ריבית 35% 35% 35%
אג"ח סחיר שהונפק לאחר ה-8.5.2000 רווח הון 15% 20% 25%
ריבית 15% 20% 25%
אג"ח לא סחיר רווח הון 25% 20% 25%
ריבית 35% 20% 25%

 

 

ניירות ערך זרים:

סוג ני"ע אופי ההכנסה שיעור המס עד 31.12.2005 שיעור המס החל מ-1.1.2006 שיעור המס החל מ- 1.1.2012
מניות רווח הון 15% 20% 25%
דיבידנד 25% 20% 25%
אופציות רווח הון 15% 20% 25%
דיבידנד 25% 20% 25%
קרנות נאמנות רווח הון 25% 20% 25%
דיבידנד 25% 20% 25%
תעודות סל ETF רווח הון 15% 20% 25%
אג"ח סחיר שהונפק לפני ה- 8.5.2000 רווח הון 15% 20% 25%
ריבית 35% 35% 35%
אג"ח סחיר שהונפק לאחר ה- 8.5.2000 רווח הון 15% 20% 25%
ריבית 15% 20% 25%
אג"ח לא סחיר רווח הון 25% 20% 25%
ריבית לפי שיעור המס השולי 20% 25%

 

חישוב מס על רווח בניירות ערך שנרכשו לפני ה- 01.01.2005 ונמכרו החל מ- 2006 יעשה באופן ליניארי: ניירות שנרכשו עד31.12.2004 יעשה החישוב לפי 35% מס, וניירות שנרכשו החל משנת – 2005 יעשה החישוב לפי 20% מס.

חישוב המס על ריבית מני"ע החל מ-1.1.2012 יעשה לינארי מתאריך הצבירה ועד התשלום.

 

עסקות עתידיות מט"ח:

סוג העסקה אופי ההכנסה שיעור המס עד 31.12.2005 שיעור המס החל מ-1.1.2006 שיעור המס החל מ-1.1.2012
עסקות עתידיות רווח הון 25% 20% 25%
לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: