חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 מטיל מס רכישה בעת רכישת מקרקעין בישראל או פעולה באיגוד מקרקעין. מס הרכישה נקבע בשיעור משווי הרכישה של המקרקעין או בסכום קבוע לפי סוג המקרקעין או העסקה. כמו כן, בהתאם לתיקון החוק, מס רכישה מוטל גם על רוכש מקרקעין בקבוצת רכישה, בהתאם לשווי הדירה המוגמרת בתום תהליך הבניה.

בעת רכישת מקרקעין רצוי ואף הכרחי לבחון אפשרויות לצמצום תשלום מס רכישה, לשם חיסכון בתשלום מס

להלן שיעורי מס הרכישה אשר יוטלו בעת רכישת מקרקעין

ביום‏ כ"ה‏‏ בטבת תשע"ה (16.1.15) עודכנו‏ המדרגות ‏בהתאם ‏לשיעור‏ עליית ‏המדד ולהלן‏ גובה‏ המדרגות‏ המעודכנות ‏אשר‏ יעמדו‏ בתוקף‏ עד‏ ליום‏ ה'‏ בשבט ‏תשע"ו(15.1.16) לרכישת דירת מגורים יחידה:

 

 1. על חלק השווי עד 1,568,800 ₪ – לא ישולם מס
 2. על חלק השווי העולה על 1,568,800 ₪ ועד 1,860,790 ₪ – 3.5%
 3. על חלק השווי העולה על 1,860,790 ₪ ועד 4,800,605 ₪ – 5%
 4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 ₪ ועד 16,002,015 ₪ – 8%
 5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 ₪ – 10%

 

דירה יחידה מוגדרת כדירת מגורים יחידה של הרוכש בישראל גם אם בנוסף מחזיק בפחות משליש בזכויות לדירה נוספת. כמו כן, אדם המחזיק בדירת מגורים ורכש דירת מגורים נוספת יוכל ליהנות משיעורי המס המופחתים אם ורק אם הדירה הראשונה הינה דירה חלופית או דירה אשר נמכרה תוך פרק זמן של 24 חודשים ממועד רכישת דירת המגורים החדשה (במקרה של רכישת דירה מקבלן 12 חודשים ממועד קבלת הדירה מהקבלן)

מס רכישה על רכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה החל מיום 16 בינואר 2014 ועד 31 בדצמבר 2014:
 1. עד חלק השווי עד 1,123,910 ₪ – 5%
 2. על חלק השווי העולה על 1,123,910 ₪ ועד 3,371,710 ₪ –6%
 3. על חלק השווי העולה על 3,371,710 ₪ ועד 4,642,750 ₪ – 7%
 4. על חלק השווי העולה על 4,642,750 ₪ ועד 15,475,835 ₪ – 8%
 5. על חלק השווי העולה על 15,475,835 ₪ – 10%
במכירת זכות במקרקעין או מכירת מניותיה של חברה שהיא איגוד מקרקעין, למעט דירת מגורים יחול שיעור מס רכישה בשיעורים הבאים:
  1. נרכשה הזכות במקרקעין עד ליום 31 ביולי ישולם מס רכישה בשיעור של 5%
  2. נרכשה הזכות במקרקעין לאחר ה- 31 ביולי ישולם מס רכישה בשיעור של 6%.

  על אף האמור לעיל, תוחזר לרוכש שישית (1/6 ) מסך מס הרכישה, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:

  1. מס הרכישה לא הותר לניכוי לצורכי מס הכנסה.
  2. על המקרקעין הנרכשות קיימת תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה.
  3. תוך 24 חודשים מיום הרכישה, נתקבל היתר לבניית דירת מגורים על המקרקעין
מס רכישה למוסד ציבורי

מוסד ציבורי יהיה חייב במס רכישה בשיעור של 0.5% אם המקרקעין ישמשו את המוסד הציבורי במישרין.

מס רכישה לנכה או נפגע מפעולות איבה

נכה, אדם הנפגע מפעולות איבה או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, יהיו חייבים במס רכישה בשיעור של 0.5% בכפוף והוראות נוספות אשר נקבעו בחוק

מס רכישה לעולה חדש

עולה חדש אשר רכש דירה מקרקעין בישראל בתקופה המתחילה בשנה טרם עלייתו ומסתיימת לאחר שבע שנים ממועד עלייתו, יהא חייב במס כדלקמן:

 • עד לשווי של 1,644,310 ₪ ישתלם מס רכישה בשיעור של 0.5%
 • ועל החלק שווי הרכישה העולה על 1,644,310 ₪ ישתלם מס רכישה בשיעור של 5%

החל מיום 16 בינואר 2014

הוראות החוק כוללים תנאים נוספים,

הוראות נוספות – מס רכישה
 • האדם העובר להתגורר לאזור פיתוח רשאי לפנות לבקשת הפחתת מס רכישה לשיעור של 0.5% בגין רכישת מקרקעין.
 • חלוקה פיצול או איחוד של קרקעות תהא חייב במס רכישה בשיעור של 0.5%
 • בעת מכירת מקרקעין מתאגיד לתאגיד ניתן לבקש פטור ממס רכישה אם הוכח כי התאגידים הינם זהים באופיים ולא חל שינוי יסודי בשליטה בהם וכן לא ניתנה כל תמורה בעת המכירה או בעת מיזוג.
 • מכירת זכויות באיגוד בידי בעלי מניות באיגוד מקרקעין תהא חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%
 • מכירת מקרקעין לקרוב לרבות הענקה במתנה תהא חייבת במס רכישה בשיעור של שליש ממס הרכישה אשר עשוי היה להשתלם אלמלא היו קרובים. על האף האמור לעיל מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן זוג המתגורר עימו יחד בדירה תהא פטורה ממס.
 • מקרקעין אשר נתקבלו בירושה פטורים מתשלום מס רכישה.
 • בעת חלוקת מקרקעין בין הבעלים כאשר החלוקה מתבצעת שלא בהתאם לזכויות ההחזקה, ישולם מס רכישה על שווי המקרקעין העודפת.
 • בהפקעת זכות במקרקעין שתמורתה ניתנה קרקע חלופית, תהא פטורה ממס רכישה.
 • חוק מיסוי מקרקעין כולל הוראות נוספות באשר שיעור מס הרכישה אשר לא נדונו במאמר זה. לבחינת תשלום מס רכישה באופן מינימלי יש לפנות אל משרדינו לקבלת ייעוץ מקצועי.

 

חוק מיסוי מקרקעין  (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה- 1974 כוללים הוראות נוספות שלא נדונו במאמר זה.

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: