עמותה הינה סוג של צורת ההתאגדות של מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח) כל עמותה הינה מלכ"ר אולם לא כל מלכ"ר הוא עמותה וייתכן שיתאגד בצורות אחרות. ההבדל המרכזי והמהותי ביותר בין עמותה לחברה הינו שמטרתה של העמותה אינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריה. מהגדרה זו נצא לדרך. עמותה הינה סוג נוסף של תאגיד אשר ייתכן ויהא מורכב מקבוצה שלבני אדם \ תאגידים אחרים אשר התאגדו יחד למען מטרה מסוימת שלרוב הינה מטרה ציבורית. עמותה הינה גוף ציבורי אשר חשוף לעיני הציבור וכל אדם יכול לבקש ולעיין במסמכי העמותה אשר מופקדים במשרדי רשם העמותות. בחוק העמותות עמותה מוגדרת כתאגיד המוקם ע"י שני בני אדם או יותר למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו.

 

בסעיף 19 לחוק העמותות נקבע כי על כל עמותה לקיים לפחות שלושה מוסדות כלהלן:

1.אסיפה כללית

2.ועד מנהל

3.וועדת ביקורת

עמותה "מיליונרית" , עמותה שמחזורה השנתי עולה על 750,000 ₪ חייבת במינוי רואה חשבון.

 

עמותה חייבת בניהול פנקס חברים, פנקס זה יכלול את שמות חברי העמותה, מענם ומספר זהותם וכן תאריך תחילת החברות ופקיעתה.

רישום העמותה: בקשה לרישום העמותה תוגש ע"י המייסדים לרשם העמותות. הבקשה תכלול את שם העמותה, מטרותיה, שמות המייסדים, מעניהם ומספרי זהותם וכן תצהיר חתום בידי כל המייסדים על נכונותם לייסד עמותה כאמור בבקשה ולכהן בה כחברי הוועד.

האסיפה הכללית הינו גוף אשר כולל את כל חברי העמותה (בדומה לאסיפה הכללית בחברה הכוללת את כל בעלי המניות) וככזה הוא אחראי למינוי הועד המנהל (בדומה לדירקטוריון בחברה) ,מינוי וועדת הביקורת, מינוי רואה חשבון (במידה ויש צורך) וכן שינוי בתקנון העמותה.

להלן הטפסים הנדרשים לרישום עמותה כמובא ברשות התאגידים

המסמכים הדרושים והנחיות

טופס בקשה לרישום עמותה

יש למלא את הבקשה בטופס מקוון, להדפיסו ולהגישו לרשם.

 

  • תצהיר התומך בבקשה לרישום עמותה

יש לתמוך את הבקשה לרישום עמותה בתצהיר (כנוסחו בטופס הבקשה  או בנפרד)

על התצהיר יחתמו מייסדי העמותה בחתימות מקוריות, בפני עורך דין.

 

  • הצהרה על נסיבות הקמת עמותה

לעיתים תידרש הצהרה על נסיבות הקמת העמותה ע"י גורם מטעם הרשם. במקרה כזה, על ההצהרה יחתמו שניים מחברי הוועד או מהמייסדים במידה ולא נבחר ועד לעמותה.

יש לכלול בהצהרה  כי הקמת העמותה לא נעשתה בעקבות אחד מאלה: הליכי מחיקה של עמותה אחרת, אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת ע"י הרשם או אי סדרים של עמותה אחרת.

 

  • תקנון

בהתייחס לתקנון, יצוין בבקשה אחת מחלופות אלה:

  1. מצורף תקנון מוצע לעמותה;
  2. מאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות.
  3. מאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות בשינויים.

לבקשה יצורף התקנון המבוקש של העמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי ללא שינויים. בהעדר התייחסות לתקנון בבקשה לרישום, יחול התקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק העמותות, תש"ם-1980.

 

  • קבלה בגין תשלום אגרת בקשת רישום ודמי פרסום ברשומות

יש לשלם את אגרת בקשת הרישום ודמי פרסום ברשומות באתר האינטרנט או בבנק הדואר לאחר קבלת שובר במשרדי רשם העמותות ברשות התאגידים.

לחלופין, מייסדי עמותה שמחזורה השנתי לא יעלה על 300,000 ש"ח ואשר לא תשלם שכר בכל צורה שהיא, רשאים לצרף תצהיר שנחתם בפני עורך דין אודות כך, ולשלם אגרה מופחתת.

 

  • החלטת הרשם ופרסום ברשומות

הגישו המייסדים את כל המסמכים הדרושים, יאשר הרשם את רישום העמותה, יפרסם על כך הודעה ברשומות, ירשום את העמותה בפנקס העמותות וייתן לה תעודת רישום.

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: