בשונה מחברה, שותפות אינה ישות משפטית נפרדת והשותפים נושאים באחריות לפעילות השותפות וכך גם לחובותיה-למעט במקרה של שותפות מוגבלת.

פקודת השותפויות מגדירה את סוגי השותפויות שקיימות כדלקמן:

  1. שותפות כללית.
  2. שותפות מוגבלת.
  3. שותפות חוץ.
  4. שותפות חוץ מוגבלת.
האם חייבים לרשום שותפות? האם קיימת חובת רישום לשותפות?

סעיף 4 לפקודת השותפויות מחייב ברישום שותפות שהוקמה לצורך ניהול עסק והפקת רווחים וזה תוך 30 יום מיום הקמת השותפות.

למרות פקודת השותפויות, בישראל קיימות שותפויות אשר אינן נרשמות ברשם השותפויות אלא נרשמות כשותפות לצורכי מע"מ בלבד.

ניתן להירשם ברשות המיסים כשותפות ולערוך הסכם פורמלי בין השותפים.

 

דרכי רישום שותפות:

על פי סעיף 7 לפקודת השותפויות:

רישום שותפות יהיה במשלוח הודעה לרשם השותפויות, חתום בידי השותפים ומכיל פרטים אלה:

א. שם השותפות.

ב. מהות העסק דרך כלל.

ג. מקומו הראשי של העסק.

ד. שמו המלא מענו והגדרה של כל שותף.

ה. שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה זולת אם כולם מורשים לכך

ו. תקופת קיומה של השותפות אם נקבעה לה תקופה ויום תחילתה.

האם יש חובה לערוך הסכם בין השותפים?

כאשר מקימים שותפות כללית אין חובה בעריכת הסכם רשום בין השותפים.

המשמעות היא שהשותפות נוצרת גם ללא ההסכם הכתוב כך שמוטלת על כל אחד מהשותפים חובות ואחריות בשותפות.

לכן מומלץ לערוך הסכם כתוב.

האם יש חובה לערוך הסכם בין השותפים כאשר יש שותף כללי ושותף מוגבל?

כאשר בשותפות יש שותף כללי ושותף מוגבל יש חובה בעריכת הסכם כתוב אשר מסדיר את היחסים בין השותפים.

שותפות כללית –

*מוגדרת על פי פקודת השותפויות, כך:  חבר בני האדם שהתקשרו בקשרי שותפות;

*בשותפות יכולים להתאגד שני חברים או יותר אך פקודת השותפויות מגבילה את מספר השותפים הכללים לעד 20 שותפים.

בשותפויות מקצועיות כגון עורכי דין ורואי חשבון אין הגבלה על מספר השותפים.

*ניתן לעקוף את הגבלת השותפים כאשר עושים שותפות בין שתי חברות ובכל חברה מחזיקים מספר רב של בעלי מניות.

*בשותפות רווחי השותפים מחולקים על פי סיכום בין השותפים.

כל אחד מהשותפים בשותפות חייב בחובות השותפות ביחד ולחוד, למרות זאת ניתן לקבוע כי שותף אחד מבין השותפים יהיהשותף מוגבל-אז לא יהיה חייב בחובות השותפות אלא בגובה השקעתו בלבד.

שותפות מוגבלת –

בשותפות מוגבלת מוכרח שאחד מהשותפים יהיה שותף כללי ואחד שותף מוגבל.

שותף מוגבל קריי שהאחריות שלו מוגבלת.

השותף המוגבל למעשה חב באחריות עד גובה השקעתו ולמעשה במידה והשותפות תקלע לחובות הוא לא יהיה חייב בחובות השותפות.

מעמדו של שותף מוגבל – על פי פקודת השותפויות סעיף 63, " שותף מוגבל לא ישתתף בניהול עסקי השותפות ואין כוחו יפה לחייב את השותפות,אולם רשאי הוא בכל עת, בעצמו או על ידי שלוחו לעיין בפנקסי השותפות, לבחון מצבה וסיכויה ולהתייעץ בעניין זה עם השותפים.

סעיף ב  בסעיף 63 מוסיף " שותף מוגבל אינו רשאי, במשך קיומה של השותפות, למשוך או לקבל, במישרין או בעקיפין, שום חלק מהשקעתו,ואם עשה כן, יהא חב בחיוביה של השותפות כדי הסכומים שמשך או שקיבל."

סעיף ג – שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות, יהא אחראי לכל חיוביה, כאילו היה שותף כללי, כל עוד הוא משתתף בניהולה.

סעיף ד – בכפוף לתקנות השותפות המוגבלת –

(1)   מותר לקבל אדם כשותף בלי הסכמתם של השותפים המוגבלים;

(2)   אין שותף מוגבל יכול לפרק את השותפות במסירת הודעה על כוונתו זו;

(3)   שותף מוגבל רשאי, בהסכמת השותפים הכלליים, להמחות את חלקו בשותפות, ומשהמחה כך יהיה הנמחה לשותף מוגבל עם כל הזכויות שהיו לממחה;

(4)   הניח שותף מוגבל, שחלקו בשותפות ישועבד בשל חובותיו הפרטיים, אין שאר השותפים רשאים בגלל זאת לפרק את השותפות;

(5)   חילוקי דעות שנתגלעו בענינים רגילים הנוגעים לשותפות יוכרעו ברוב דעות של השותפים הכלליים.

שותפות חוץ –

שותפות חוץ זוהי שותפות אשר נוצרה מחוץ לישראל אשר עתידה לנהל עסק בישראל.

בקשה לרישום שותפות חוץ מגישים במשרד המשפטים.

איך מקימים שותפות ברשות המיסים? פתיחת שותפות ברשות המיסים
הקמת שותפות במס ערך מוסף?

יש לבחור נציג מבין השותפים שהוא יהיה הנציג לצורכי מע"מ שיפעל בשם השותפות בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.

 

  1. כל שותף צריך למלא טופס פתיחת תיק במע"מ (טופס 821) ובנוסף יש למלא טופס רישום שותפות (טופס 821) בצרוף החלק המתייחס לשותפים ובו יש למלא ולהצהיר על הנציג למע"מ לצורכי השותפות.
  2. צילום תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
  3. צילום חוזה קניה/שכירות של מקום העסק.

4.אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם השותפות.

5.במידה ונרשמתם ברשם השותפויות יש להמציא אישור.

  1. מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו, כגון: הסכם התקשרות, רישיון עיסוק וכו'.

סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף מאפשר בתנאים מסוימים לכמה עוסקים נפרדים להירשם ולדווח לשלטונות מע"מ כאילו היו עוסק אחד כלומר "איחוד עוסקים".

כך שהדיווח של השותפות יעשה תחת איחוד עוסקים ולא כל שותף יצטרך לדווח בנפרד.

לאחר רישום השותפות במע"מ תקבלו תעודת עוסק מורשה עם מספר שותפות שיחל בספרה 5.

הקמת שותפות בביטוח לאומי?

רווחי השותפות מתחלקים לפי חלקו היחסי של כל שותף ותשלום הביטוח הלאומי ישולם בהתאם להכנסתו של המבוטח.

1. יש לעדכן את הביטוח הלאומי על התחלת העיסוק כעצמאי בטופס פתיחת תיק בביטוח לאומי (טופס בל/6101).

2. יש לצרף טופס 106 במידה ואתה עדין עובד במקום עבודה כשכיר.

 

מקורות: פקודת השותפויות, שותפותויקיפדיה,  שותפות מוגבלתויקיפדיה  , רשות התאגידיםרישום שותפות

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: