תאגידים-הגדרה: חברה/שותפות/עמותה אגודה שיתופית (חברות ותאגידים)

תאגיד הוא התאגדות של אדם אחד או יותר לכלל ישות משפטית בעלת מטרות, הפועלת בנפרד מבחינה משפטית מבעליה, מעובדיה או חבריה (תופעה המכונה "תכונת האישיות המשפטית הנפרדת"). ככזה התאגיד כשר לבצע פעולות משפטיות ולשאת בהתחייבויות משפטיות, כאילו היה אדם. התאגיד כפוף לחוקים ולתקנות המיוחדים לסוג התאגידים אליו הוא משתייך. מכלול הדינים העוסקים בתאגידים קרוי דיני תאגידים.

בעלי התאגיד יכולים להיות אדם, קבוצת אנשים או תאגידים אחרים. בהתאם לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981 מוגדר תאגיד כ"גוף משפטי, כשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות".

 

 

חברה הינה ארגון עסקי אשר מאגד בתוכו מספר אנשים (או חברת יחיד) בעלי מטרה עסקית משותפת אם לצורך השאת רווחים או אם בעבור מטרות ציבוריות.

 

ככלל, ההבדל המרכזי אך לא היחיד שבין חברה לבין שותפות או עוסק מורשה הוא שלחברה בניגוד לשותפות\עוסק מורשה יש אישיות משפטית נפרדת אשר מפרידה בינה לבין בעלי מניותיה.

הבדל נוסף בין חברה לשותפות או עוסק מורשה הינו בשיעור המס אשר נכון לשנת 2016 עומד על25% (מס חברות) כמו כן על חברה חלה החובה לנהל את ספריה על פי חוק.

 

חברה ייתכן שתקום תחת המבנה הנפוץ ביותר כחברה בע"מ, חברה המוגבלת במניות הינה חברה בה בעלי מניותיה מופרדים מאישיותה המשפטית של החברה ואינם צד בתביעות כנגד החברה (אלא במקרה של 'הרמת מסך' עליו נרחיב בהמשך).

לאחר שגמלה בליבנו ההחלטה על סוג החברה אותה אנו מתעדים לפתוח ישנם מספר הליכים סטטוטוריים אשר יש לבצע תחילה.

בשלב הראשון אנו נעסוק בהליכי הרישום המקדמי, לפני הרישום אצל רשם החברות. זה הזמן לספר כי הגוף האמון על הסדרת ותהליך רישום החברות הינו רשם החברות, חברה לא יכולה שתתפקד כחברה לפני רישומה אצל רשם החברות.

 

בחירת שם החברה – שם החברה יכול שיהא כל שם שבעלי מניותיה חפצים בו ובלבד שלא מדובר בשם אשר משמש חברה אחרת או סימן מסחרי אחר וכן שלא מדובר בשם היכול לבלבל או להטעות את הציבור.

שם חברה אשר אחריות בעלי המניות בה היא מוגבלת יכלול בסופו את הציון "בערבון מוגבל" (בע"מ).

 

 

תקנון החברה – על פי סעיף 15 לחוק החברות, לכל חברה חובה שיהיה תקנון.

על התקנון לכלול את שם החברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום וכן פרטים בדבר הגבלת האחריות (האם מדובר בחברה שהיא חברה בע"מ או לא). תקנון החברה משמש כהסכם כתוב בין החברה לבעלי מניותיה.

 

מינוי דירקטור(ים) – בחברה פרטית (שאיננה חברת אג"ח) יכול שיהא דירקטור אחד בלבד, תפקידי הדירקטור הינם להתוות את מדיניות החברה וכן לפקח על תפקוד המנכ"ל (בחברה פרטית בעלת בעל מניות יחיד מדובר, כמובן, באותו אדם).

 

כעת, לאחר שבחרנו שם לחברה ,ניסחנו את תקנונה וכן נקבע מינוי הדירקטור אנו יכולים להגיש מסמכים אלו לרשם החברות על מנת לרשום את החברה, בפרקטיקה תהליך זה מתבצע ע"י עו"ד אשר מתמחה בדיני חברות ומעביר לרשם החברות את המסמכים המתאימים. לא פעם מחזיר רשם החברות את המסמכים בחזרה עם דרישות לתקן/להוסיף מידע אשר לדעתו לוקה בחסר.

להלן רשימת המסמכים (והאגרות) הנדרשות לרשם החברות מתוך אתר רשות התאגידים:
 • טופס הגשת מסמכים לרישום חברה

 

 1. יש לציין שלוש חלופות לשם המוצע.
 2. יש למלא מספר טלפון זמין של מגיש הבקשה לצורך בירורים.
 3. יש לציין את מס' העותקים המבוקשים לעותקים מאומתים של תקנון

 

 • תקנון

התקנון יכלול , בין היתר, את הפרטים הבאים:

 

 1. שם החברה.
 2. מטרות החברה.
 3. פרטים בדבר הון רשום ומוקצה לבעלי המניות.
 4. פרטים בדבר הגבלת אחריות.
 5. פרטי בעלי המניות, שם מלא, מס' זיהוי ומען .
 6. בעלי המניות יחתמו על התקנון וחתימתם תאומת ע"י עו"ד.

 

 

 • טופס בקשה לרישום חברה
 1. יש להגיש טופס בקשה לרישום חברה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום        וטפסים), התש"ס-1999.
 2. הפרטים בטופס יהיו זהים לפרטים בתקנון החברה.
 3. הטופס יוגש ע"י בעל/י המניות בלבד (אפשרי שרק אחד מבעלי המניות יחתום על הטופס).
 4. חתימת מגיש הבקשה על גבי הטופס תאומת בתצהיר בפני עורך דין.

 

 • טופס הצהרת דירקטורים ראשונים
 1. יש להגיש טופס הצהרת דירקטורים ראשונים לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 .
 2. יש להקפיד לסמן ולמלא בטופס את ההצהרה  המתאימה  (קיימת הצהרה בנוסח המתאים לדירקטור יחיד או  בנוסח המתאים לתאגיד כאשר תאגיד מתבקש לציין את פרטיו של האדם שיכהן מטעמו.)
 3. חתימת המצהיר תאומת בתצהיר בפני עורך דין.

 

 • הצהרת בעלי מניות
 1. הבקשה לרישום חברה מכילה בתוכה הצהרת בעלי מניות. לפיכך, כאשר לחברה יש רק בעל מניות אחד אשר חתם כבר על הבקשה הרי שאין צורך בהגשת הצהרה נוספת.
 2. ככל שלחברה יש יותר מבעל מניות אחד, יש צורך שבעלי המניות האחרים אשר לא חתמו על הבקשה לרישום חברה, יצרפו לבקשה את הצהרתם.
 3. נוסח הצהרת בעלי מניות לגבי יחיד ולגבי תאגיד מצוי בסעיף  1 בטופס בקשה לרישום חברה  (טופס 1  שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.)
 4. עורך הדין יאמת את חתימות בעלי המניות הראשונים, ויזהירם בתצהיר באופן מלא .

 

 

 

 • אסמכתא על תשלום אגרת רישום חברה

בטרם ביצוע תשלום עבור רישום חברה, יש לציין על גבי שובר התשלום את שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ בעל המניה / מגיש הבקשה (עו"ד מטעם החברה) בהתאם לפרטים שיופיעו על גבי המסמכים המוגשים בבקשות הרישום. לשימת לבכם, לא יאושרו אסמכתאות שיבוצע על גביהם שינויים ידניים.

סכום אגרה לרישום חברה חדשה עבור רישום ראשוני לשנה הנוכחית נכון לנובמבר 2015 הינם 2,638 ₪ (תשלום חד פעמי), אגרה שנתית שתשולם בתחילת השנה הבאה בסך 1,130 ₪ למשלמים עד חודש פברואר או 1,502 ₪ למשלמים מחודש מרץ ואילך. ניתן לשלם את האגרה לרישום חברה באינטרנט.

 

כל חברה חייבת לשלם את האגרה השנתית בין אם היא פעילה או שהפסיקה לפעול.

הדרך היחידה להפסיק לשלם אגרות לרשם החברות היא לפרק את החברה.

במסגרת תהליך פירוק חברה ניתן לבטל את כל חובות האגרה שהיו לחברה בגין כל השנים שהחברה היתה לא פעילה.

לידיעתך: רישום חברה חדשה במהלך חודש דצמבר גורר איתו בחודש ינואר תשלום נוסף של אגרה שנתית בסך 1,130 ש"ח, שיכול להיחסך אם החברה נרשמת בתחילת חודש ינואר.

מסיבה זו מאות חברות נפתחות בימים הראשונים של חודש ינואר בכל שנה.

צלצל עם כל שאלה בקשר לרישום חברה חדשה לצחי 054-4744048

מומחיות משרדנו:

שנות ניסיון ברישום חברות ברשם החברות

פירוק חברה מרצון ברשם החברות כולל ביטול חוב אגרות

פתיחת חשבון בנק לחברה

פתיחת תיק מע"מ לחברה

פתיחת תיק מס הכנסה לחברה

ייעוץ לפתיחת חברה

ייעוץ פתיחת עסק

אישור על ניכוי במקור לחברה

מכירה של חברות מדף

קניית חברות לא פעילות

 

ניתן להתעדכן כאן בתעריפי האגרות המעודכנים.

 

כעת , לאחר שרשם החברות אישר את הקמת החברה זהו תאריך "יום ההולדת שלה" – מזל טוב ! !

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: