"מטרת הביקורת היא לאפשר למבקר לחוות דעתו אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבו הכספי של המבוקר, תוצאות פעולותיו, השינויים בהונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו".(תקן ביקורת 73 של לשכת רואי חשבון בישראל)

מנע רואי חשבון מתמחה בשירות של עשרות חברות פרטיות וקרנות שונות, בחתירה לפתרון צרכיו הספציפיים של הלקוח, על ידי רכישת הבנה מקצועית של מבנה האחזקות, המצב הכספי והפעולות הקשורות למבנה העסקי המורכב כיום בסביבה הפיננסית והמשפטית.

תחום ביקורת וראיית חשבון הינו התחום הגדול ביותר במשרד והוא כולל התמחויות ואשכולות ייעודיים לסקטורים השונים במשק. כדי לתת את השירות המקצועי והמתאים ביותר לצרכי הלקוח, הצוות והשותפים המטפלים בכל אחד מהסקטורים הינם בעלי ניסיון והתמחות רבת שנים בתחום.

בין השירותים שמספק משרד מנע רואה חשבון נמנים:
לחברות
 • ביקורת ועריכה של דוחות שנתיים לצרכי מס.
 • החזרי מס לעצמאים ושכירים וייצוג מול רשויות המס.
 • בדיקת נאותות חשבונאית ויעוץ בנושאים פיננסים, עסקיים וחשבונאיים.
 • מתן חוות דעת מקצועית ובלתי מסויגת.
לעמותות
 • טיפול וייצוג מול רשם העמותות.
 • טיפול מול מלכ"רים לאישור סעיף 46.
 • חשבות מלווה (על פי מינוי של רשם העמותות).
 • הגשת בקשות תמיכה.
 • השגת אישור ניהול תקין על פי המצאת המסמכים הנדרשים.
חובת הביקורת בישראל מעוגנת במספר חוקים:
 • חוק החברות , התשנ"ט – 1999 סעיף 154(א) קובע שכל חברה בעלת מחזור עסקים מעל לרף שנקבע בחוק (סעיף 158(א)) מחויבת למנות רואה חשבון מבקר לצורך ביקורת דוחות כספיים שנתיים ומתן חוות דעת בגינם.
  • פקודת מס הכנסה סעיף 131(ג) מחייב את החברות המגישות דוחות למס הכנסה בביקורת רואה חשבון.
  • פקודת האגודות השיתופיות, התשי"א – 1951סעיף 20(1) קובע חובת ביקורת שנתית לכל אגודה רשומה.
לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: